Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ,
ko Es uz jums esmu runājis»
(Jņ. 15:3).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2014.05
Maijs, 2014

"... Kristus vārdā: saņemiet izlīgumu ar Dievu" (2. Kor. 5:20)

 
Šis Pāvila aicinājums korintiešiem seko pēc lielās vēsts, kas ir Evaņģēlija sirds: Dievs Kristū pasauli ir samierinājis ar sevi (sal. 2. Kor. 5:19).
Ar sava Dēla nāvi uz krusta Dievs mums ir devis augstāko pierādījumu savai mīlestībai. Ar Kristus krusta starpniecību, Viņš mūs ir samierinājis ar sevi.
Šī mūsu ticības pamatpatiesība šodien ir tikpat aktuāla. Tā ir atklāsme, ko gaida visa cilvēce: jā, Dievs ir tuvu visiem ar savu mīlestību un neprātīgi mīl ikvienu. Mūsdienu pasaulei tas ir jādzird, bet to varam darīt tad, ja pirmkārt to pasludinām sev pašiem un ļaujam sevi ietvert šai mīlestībai arī brīžos, kad viss liek domāt gluži pretēji.

"... Kristus vārdā: saņemiet izlīgumu ar Dievu"

 
Šī ticība nevar palikt ieslēgta personas iekšējā pasaulē. Kā labi skaidro Pāvils: Dievs mums ir dāvājis samierināšanās kalpošanu ar viņu (sal. 2. Kor. 5:18), katram kristietim uzticot svarīgu atbildību liecināt par Dieva mīlestību uz savām radībām. Kādā veidā?

Visai mūsu uzvedībai būtu jāliecina par šo patiesību. Jēzus ir skaidri teicis, pirms nest upurdāvanu uz altāra ir jāizlīgst ar brāli vai māsu, ja tiem ir kaut kas pret mums. (sal. Mt. 5:23-24).

Un šis pirmkārt attiecas uz mūsu kopienu iekšējo dzīvi: ģimenēm, grupām, asociācijām, Baznīcām. Esam aicināti nojaukt visus šķēršļus, kas traucē saskaņai starp personām un tautām.

"... Kristus vārdā: saņemiet izlīgumu ar Dievu"

 
“Kristus vārdā” nozīmē “viņa vietā”. Ieņemt viņa vietu, dzīvot ar viņu un kā viņš, mīlot viens otru kā viņš mūs ir mīlējis, bez ierobežojumiem un aizspriedumiem, bet esot gataviem uzņemt un novērtēt tuvākā pozitīvās īpašības, esot gataviem atdot dzīvību vienam par otru. Šis ir Jēzus galvenais bauslis, kristiešu atšķirības zīme, derīgs tikpat šodien cik pirmo Kristus sekotāju laikā. Dzīvot pēc šiem vārdiem nozīmē kļūt par samierinātāju.

Un tātad, ja katrs mūsu žests, katrs vārds, katra attieksme, ja ir ietverta mīlestībā, būs līdzīga Jēzum. Būsim kā viņš, prieka un cerības, saskaņas un miera nesēji, tas ir tās pasaules, kas ir samierināta ar Dievu (skat. 2. Kor. 5:19), ko gaida visa radība.

Chiara Lubich